ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่....รพ.สต.จะกว๊ะ ..ดินแดนแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

ประชาสัมพันธ์
“ คำประกาศสิทธิผู้ป่วย ”1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างด้านฐานนะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม สิทธิด้านการเมือง เพศ อายุและอายุลักษณะของการเจ็บป่วย
3. ผู้รับบริการมีสิทธิที่จะได้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและชัดเจน เพื่อสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมและไม่ยินยอมให้การรักษาพยาบาล
4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือโดยรีบด่วน ตามความจำเป็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีโดยไม่คำนึกว่าผู้ป่วยจะขอร้องหรือไม่
5. สิทธิของผู้รับบริการที่จะได้รับทราบ ชื่อสกุลและประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่จะเป็นผู้ให้บริการตน
6. ผู้มารับบริการมีสิทธิที่จะขอความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านอื่นที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตนเอง และมีสิทธิขอเปลี่ยนผู้บริการและสถานบริการได้
7.ผู้รับบริการมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเว้นแต่จะได้ รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือปฏิบัติตามกฎหมาย
8. ผู้รับบริการมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินในเข้าร่วม/ถอนตัว จากการเป็นผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
9. ผู้มารับบริการมีสิทธิ ที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การักษาพยาบาลเฉพาะของตน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้บุคคลอื่น
10. บิดา มารดา โดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบรูณ์

ติดต่อเรา

 รพ.สต.จะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หรือผู้ดูแลระบบ นายมาหามะ นิระเห็ง โทร 08 9000 6760,นายปฏิภาณ เหงบารู โทร 08 0139 9150

เรื่องเด่น.....วันนี้

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์อำเภอ